Адвокат
Весела Пенева

0884 54 00 14
адвокат, адвокатски и правни услуги
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - обявяване на фирма в несъстоятелност         
Търговски сделки
Регистрация на фирми
Пререгистрация на фирми
Вписване на промени
Ликвидация на фирми
Несъстоятелност
Извънсъдебно споразумение
Предявяване на търговски искове
Актуално:

- Регистрация на фирми

- Регистрация на ЕТ

- Регистрация на ООД

- Регистрация на ЕООД

- Регистрация на СД

- Регистрация на АД

- Обжалване на данъчни ревизионни актове (ДРА) и други данъчни актове по реда на ДОПК

Абонирайте се за новините по темата
Абонаментно правно обслужване

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Несъстоятелност - обявяване на фирма в несъстоятелност. Правна подкрепа.

Според българското законодателство производство по несъстоятелност на фирма се открива при наличие на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост на търговеца. Длъжникът е изпаднал в невъзможност да покрива своите финансови задължения към кредиторите. По този начин производството по несъстоятелност има за цел да се съберат вземанията на кредиторите по принудителен път, като същевременно се предпазва имуществото на длъжника от увреждане от негова страна и привеждане в невъзможност да се покрият задълженията към кредиторите. Важна особеност на несъстоятелността е че интересите на кредиторите се поставят преди интересите на акционерите.

Свърхзадлъжнялост имаме тогава, когато имуществото на дружеството не може да покрие неговите задължения. И в двата случая - неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост се открива процедура по несъстоятелност. Това става чрез подаване на писмена молба от длъжника. ликвидатора или кредитор, както и от Националната агенция по приходите. Обявеният в несъстоятелност търговец плаща всички разходи във връзка със съдебното производство като назначаване на синдик, неговото възнаграждение и други.

Важно е да се отбележи, че съгласно българското законодателство, длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадлъжнял е длъжен да поиска откриване на процедура по несъстоятелност в рамките на 30-дневен срок. В противен случай подлежи на санкции. Това е особено важно за акционерни дружества, които поради спадане на цените на техните акции например могат да попаднат в посочените две състояния макар и за кратко време, което да наложи откриването на процедура по несъстоятелност. Тези и много други проблеми във връзка с несъстоятелност на фирма налагат често да се търси квалифицирана юридическа подкрепа, в което именно е и ролята на добрия адвокат.

За всички въпроси във връзка с производството по несъстоятелност на фирма не се колебайте да позвъните на адвокат Весела Пенева.

Aдвокат Весела Пенева ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви консултира относно Вашите права и вземането на най-доброто решение.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА услуги:0884-54-00-14
E-mail: vesi_peneva@abv.bg